白棘卷边螺
Miao Xiang Fang
左旋白香螺
Miao Xiang Fang
万宝螺
Miao Xiang Fang
唐冠螺
Miao Xiang Fang